Публічна оферта
Про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі - "Послуги") фізичною особою-підприємцем Орловою Наталією Валентинівною, що діє на підставі виписки з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.09.2019, № 2 069 000 0000 049029, місцезнаходження: 04210, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12 Г, квартира 141, РНОКПП: 2789117148 (надалі - "Виконавець"), будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі - "Замовник (Слухач)"), далі по тексту договору кожна окремо іменуємі "Сторона", а разом – "Сторони".


ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація, адресована будь-якій фізичній особі або юридичній особі та є офіційною публічною пропозицією Виконавця. Цей Публічний договір є загальним договором для всіх Замовників (Слухачів) Виконавця та укладається в електронній формі, що прирівняна до письмової відповідно до Закону України «Про електронну комерцію» та статті 207 Цивільного кодексу України.

Цей Договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Замовників (Слухачів).

Виконавцем надаються послуги Замовнику (Слухачу), на підставі його реєстрації на офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням: www.assistant-school.org.ua, а також на підставі відповідної оплати за таку послугу, що у відповідності до статті 642 Цивільного Кодексу України є повним і безумовним прийняттям умов публічного договору таким Замовником (Слухачем).


ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ

Замовник (Слухач) - будь-яка фізична або юридична особа, якій надаються Послуги відповідно до умов цього Публічного договору.

Виконавець - фізична особа-підприємець Орлова Наталія Валентинівна, що діє на підставі виписки з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 24.09.2019, № 2 069 000 0000 049029, 04210, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12 Г, квартира 141, РНОКПП: 2789117148.

Школа помічника народного депутата - заклад, в якому безпосередньо надаються Послуги (надалі - "Школа").
Офіційний веб-сайт Виконавця - www.assistant-school.org.ua.

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі - "Договір") - публічний договір.

Укладення договору - Договір вважається укладений між Виконавцем та Замовником (Слухачем) у разі: реєстрації Замовником (Слухачем) на Офіційному веб-сайті Виконавцем; здійсненням (повної або часткової) оплати за Послуги Замовником (Слухачем).

Лекція - вид інформаційної послуги, що надається Виконавцем, відповідно до умов цього Договору. Тривалість однієї лекції складає дві академічні години, що в загальній кількості складає 75 хвилин астрономічного часу.

Електронне повідомлення - повідомлення надіслане Замовнику (Слухачу) від Виконавця з офіційної електронної пошти.

Електронна поштова адреса Замовника (Слухача) (надалі - "Електронна пошта Замовника") - електронна поштова адреса, яку було надано Замовником (Слухачем) Виконавцю під час реєстрації на офіційному веб-сайті Виконавця. Електронною поштою Замовника (Слухача) також вважається електронна пошта, яка була змінена Замовником (Слухачем) у зв'язку із необхідністю відновлення втраченого доступу до Послуг.

Електронна адреса пошти Виконавця (надалі - "Електронна пошта Виконавця") - офіційна електронна адреса пошти: [email protected]

База знань - сукупність даних, що стосуються предмету Договору у політичній сфері, доступ до якої надається тільки Замовнику (Слухачу), який уклав Договір. База знань є комерційною таємницею Виконавця і не може розголошуватися третім особам, без письмової згоди Виконавця протягом строку визначеного цим Договором.

Тарифний план - інформація про умови обслуговування Замовника (Слухача), що розміщена на офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням: www.assistant-school.org.ua.


  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Під Послугами в Договорі розуміється надання Замовнику (Слухачу) наступних послуг:
1.1.1. 3 (три) дні лекцій та майстер-класів у Школі.
1.1.2. Організація стажування в одному з органів державної влади.
1.2. Послуги щодо стажування, визначені пунктом «1.1.2» Договору, надаються Замовнику у встановлені Виконавцем строки та у повному обсязі.
1.3. Строк проходження стажування 6 місяців від дати закінчення лекцій.
1.4. Місце проходження стажування визначається Виконавцем (у Замовника (Слухач) є можливість надати свої пропозиції).
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник (Слухач) дає свою згоду на те, що Послуги можуть надаватися співробітниками та підрядниками Виконавця.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
2.1. Укладаючи цей Договір, Замовник (Слухач) дає свою згоду про те, що він повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник (Слухач) є фізичною особою, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.
2.2. Під обробкою персональних даних Замовника (Слухача) (суб'єкта персональних даних) розуміються дії (операції) Виконавця з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, вилучення, уточнення (оновлення, зміну), використання, знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних , а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними Замовника (Слухача) відповідно до чинного законодавства України.
2.3. Виконавець не збирає та не зберігає паспортні відомості Замовника (Слухача) для надання послуг передбачених цим Договором. Обробка персональних даних здійснюється Виконавцем наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації, обробка персональних даних без використання засобів автоматизації (неавтоматизована обробка).
2.4. Метою обробки персональних даних Замовника (Слухача) є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, здійснення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення та запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам згідно із чинним законодавством України.
2.5. При обробці персональних даних Виконавець не обмежений у застосуванні способів їх обробки. Укладаючи цей Договір Замовник (Слухач) дає свою згоду на обробку Виконавцем наступних персональних даних Замовник (Слухач): прізвища, імені, по батькові; дати народження; поштових адрес (за місцем реєстрації, для контактів і за місцем фактичного проживання); номерах телефонів; адресах електронної пошти (E-mail), інших відомостей, необхідних для цілей виконання умов Договору.
2.6. Видалення персональних даних Замовника (Слухача) здійснюється за його заявою Виконавцеві, і є підставою для розірвання Договору.
2.7. Замовник (Слухач) погоджується з поширенням своїх персональних даних співробітникам та підрядникам Виконавця, необхідних для досягнення мети та цілей Договору.
2.8. Укладаючи Договір, Замовник (Слухач) підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», і про мету обробки даних, які Замовник (Слухач) передає Виконавцю.
2.9. Виконавець гарантує, що він буде використовувати персональні дані отримані від Замовника (Слухача) не інакше як з метою виконання умов Договору.


3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1.Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. Надати Замовнику (Слухачу), який відповідно до Тарифного плану надання послуг в очній формі:
3.1.1.1. Замовнику (Слухачу) доступ до Бази знань в електронній або іншій формі; 3.1.1.2. Можливість прослухати 3 (три) дні лекцій Школи в залі. Інформація про дату та час проведення лекцій надається Замовнику (Слухачу) шляхом надсилання електронного повідомлення від Виконавця. Виконавець не несе відповідальність за неотримання Замовником (Слухачем) зазначеного повідомлення.
3.1.1.3. можливість очно поставити запитання лекторам Школи та отримати відповідь на них під час лекції;
3.1.1.4. автоматичне потрапляння в кадровий резерв Школи;
3.1.1.5. можливість потрапити на екскурсію до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Національний банк України;
3.1.1.6. доступ до "кава-паузи";
3.1.1.7. інформувати Замовника (Слухача) про правила та вимоги щодо організації навчального процесу, про права та обов'язки Сторін під час надання та отримання послуг, визначених п. 1.2. Договору.
3.1.1.8. надати сертифікат про успішне завершення Школи. 3.2. Виконавець зобов'язаний публікувати офіційні повідомлення на веб-сайті Виконавця, пов'язані з обслуговуванням Замовників (Слухачів) та про зміну тарифа на оплату.
3.4. Виконавець має право:
3.4.1. відмовитись від виконання Договору у разі порушення Замовником (Слухачем) в наступних випадках:
3.4.1.1. не надходження своєчасної (повної або часткової) оплати за Послуги;
3.4.1.2. порушення Замовником (Слухачем) будь-якого з пунктів цього Договору;
3.4.2. Відмова від виконання Виконавцем умов Договору з вищезазначених підстав тягне за собою припинення дії Договору. Порядок та підстави припинення дії Договору визначений розділом "9" Договору.
3.4.3. З метою забезпечення безперервності процесу проведення майстер-класів та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Замовнику (Слухачу), Виконавець має право протягом часу проведення майстер-класів на свій розсуд коригувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних майстер-класів.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА (СЛУХАЧА).
4.1. Замовник (Слухач) зобов'язаний:
4.1.1. Виконувати в повному обсязі вимоги Виконавця стосовно проведення лекцій та майстер-класів.
4.1.2. Оплатити Послуги відповідно до тарифного плану у повному обсязі. Замовник (Слухач) зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на Офіційному веб-сайті Виконавця.
4.1.3. Відвідувати лекції та майстер-класи згідно графіку, зазначеного в програмі, для того, щоб успішно засвоїти програму.
4.1.4. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, запрошених осіб та лекторів, в тому числі шляхом розміщення такої інформації в мережі інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.
4.1.5. Дотримуватись правил дрес-коду.
4.1.6. Дотримуватись дисципліни та графіку стажування. У разі, якщо Замовник (Слухач) відмовляється дотримуватись графіку стажування або, з будь-яких інших причин не може проходити стажування в порядку, визначеному графіком, Замовник (Слухач) автоматично позбавляється права проходити стажування.
4.1.7. Замовнику (Слухачу) забороняється здійснювати відеозйомки, звукозаписи під час проведення майстер-класів та лекцій.
4.1.8. Замовнику (Слухачу) забороняється порушувати дисципліну під час лекцій, майстер-класів, ігнорувати зауваження викладачів та кураторів, заважати іншим слухачам отримувати інформацію на лекції та майстер-класі.
4.1.9. Замовник (Слухач) протягом строку дії Договору, а також впродовж 3 (трьох) років після дати його припинення (розірвання) не має права надавати третім особам подібні до передбачених цим Договором послуги. Інформація отримана Замовником (Слухачем) під час виконання цього Договору є комерційною таємницею Виконавця і не може розголошуватися третім особам, без письмової згоди Виконавця протягом строку зазначеному у цьому пункті Договору. 4.2. Замовник (Слухач) має право:
4.2.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг за цим Договором.
4.2.2. Отримувати від Виконавця інформацію про дату та час проведення заходів відповідно до цього Договору.
4.2.5. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо поліпшення якості послуг.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Оплата здійснюється відповідно до обраного Замовником (Слухачем) тарифного плану визначеного на момент його публікації на Офіційному веб-сайті Виконавця за посиланням: www.assistant-school.org.ua. Вартість за Послуги у тарифному плані зазначені у гривнях з урахуванням всіх податків, без урахування комісії банку або платіжної системи. Обов'язок відшкодування комісії банку чи платіжної системи при повній оплаті (частковій передоплаті) Послуг покладається на Замовника (Слухача).
5.2. Спосіб оплати обирається Замовником (Слухачем) самостійно з числа варіантів, запропонованих на веб-сайті Виконавця.
5.3. Повна оплата та часткова передоплата Послуги здійснюється в національній валюті України (гривні) у відповідності до тарифних планів, встановленими на момент надання Послуг.
5.4. Часткова передоплата або повна оплата Послуг здійснюється шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
5.4.1. Частковою передоплатою вважається передоплата у розмірі, визначеному у тарифному плані.
5.4.2. Повна оплата здійснюється не пізніше як після першого лекційного заняття.
5.4.3. У разі, якщо у зазначений пунктом "5.4.2" Договору строк Замовник (Слухач) не здійснив повну оплату за Послуги - Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідування лекцій. 5.5. Сплачені кошти за повну оплату або часткову предоплату не повертаються Замовнику (Слухачу) у жодному випадку.
5.6. У разі, якщо Замовник (Слухач) не має неможливості бути присутнім на лекції(-ях) чи стажуванні у визначений повідомленням час, а також з інших причин та підстав відповідно до яких виконання Договору є неможливим з вини Замовника (Слухача) - за погодженням із Виконавцем здійснена часткова передоплата або повна оплата за Послуги може бути зарахована лише на один наступний курс надання Послуг або Замовнику (Слухачу), або перезарахована іншим Замовникам (Слухачам).
5.7. У будь-яких інших випадках здійснена часткова передоплата або повна оплата Замовником (Слухачем) не повертається у жодному разі та за жодних умов.


6. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. З метою забезпечення безперервності процесу проведення лекцій та поліпшення засвоюваності матеріалу, що надається Замовнику (Слухачу), Виконавець має право протягом часу проведення лекцій на свій розсуд коригувати (змінювати, доповнювати) викладацький склад та теми певних лекцій.
6.2. Замовник (Слухач) приймає на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з наданням Послуг.
6.3. Виконавець гарантує надання послуги з стажування у місцях передбачених Договором.
6.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань, зазначених у Договорі, Сторони несуть відповідальність відповідно чинного законодавства України та умов Договору.
6.5. У випадку несплати Замовником (Слухачем) вартості Послуг у повному обсязі та у термін (строк), встановлений пунктом «5.1.» Договору, Виконавець має право розірвати Договір та не допустити Замовника (Слухача) до відвідування лекцій.


7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Будь-який спір щодо умов цього Договору або у зв'язку з ним, в разі неможливості вирішення його шляхом переговорів, підлягає передачі на розгляд і остаточне вирішення до Постійно діючого третейського суду при Всеукраїнській молодіжній громадській організації «Об'єднана молодь України».


8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли заздалегідь знати та/або іншими непередбаченими обставини, які перешкоджають виконанню договірних зобов'язань і відбуваються незалежно від волі та бажання Сторін .
8.2. У випадку настання форс-мажорних обставин (війни, революції, терористичні акти, пожежі, природні катаклізми, бойкоти, пандемії, страйки, акти державних органів незалежно від їх законності чи незаконності та ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню зобов'язань по цьому Договору, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії форс-мажорних обставин.
8.3. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форс-мажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих днів з дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань. Підтвердженням дії форс-мажорних обставин має бути довідка відповідного державного органу.
8.4. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, і Сторони не приймуть рішення щодо подальшої можливості виконання Договору, даний Договір вважається таким, що припинив свою дію.


9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
9.1. Договір вважається укладеним і набуває юридичної сили з моменту повної оплати або часткової передоплати за Послуги Замовником (Слухачем) після його реєстрації на веб-сайті Виконавця та діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором.

Вчинення зазначених дій вважається беззастережною згодою Замовника (Слухача) з умовами Договору і приєднання до всіх умов Договору без будь-яких змін, вилучень або обмежень. Якщо Замовник (Слухач) не приймає в повному обсязі умови Договору, то в такому випадку такий Замовник (Слухач) не допускається до відвідування лекцій і договір вважається неукладеним.

9.2. Замовник (Слухач) має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. В цьому випадку повернення грошових коштів за повну оплату або часткову передоплату за Послуги здійснюється відповідно та у порядку визначеному пунктом "5.5." Договору.
9.3. Виконавець має право припинити дію Договору в односторонньому порядку у випадках передбачених пунктом "3.4.1." Договору. В такому разі сплачені Замовником (Слухачем) не повертаються.
9.4. Припинення Договору не припиняє зобов'язань Замовника (Слухача) щодо нерозповсюдження Комерційної таємниці наданої у процесі споживання Послуг протягом трьох років з дати укладання Договору.


10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із його виконанням, у тому числі із дійсністю, укладенням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
10.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.
10.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.
10.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.
10.5. З усіх питань, які неврегульовані в цьому тексті Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.